For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Alizadeh, M., Safavi, H. R., Golmohammadi, M. H. (2020). Assessing the effects of climate change on the interaction of surface and groundwater ..., Case Study: Lenjanat Basin. 12th NCCE, Sahand University, 28-30 May, Tabriz, Iran (In Persian).

ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی و بر تراز آب زیرزمینی( مطالعه موردی: محدوده لنجانات)

 

خلاصه

امروزه با توجه به مسئله تغییراقلیم و کمبود آب در دسترس و قابل استفاده، یکی از رویکرد‌های اساسی در مدیریت منابع آب، بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌باشد. در این راستا اندرکنش آب­های سطحی و زیرزمینی یکی از مؤلفه­های مهم و اساسی در تحلیل درست بیلان منابع آب و در نهایت مدیریت آن­ها است. در این تحقیق ضمن بررسی اندرکنش آب­های سطحی و زیرزمینی به تحلیل اثر تغییراقلیم بر آن و نیز تراز آب زیرزمینی پرداخته می­شود. برای بررسی اثرات تغییراقلیم از گزارش پنجم هیئت بین‌الدول تغییراقلیم استفاده شد. مدل شبیه­ساز آب زیرزمینی MODFLOW و مدل مدیریتی WEAP به طور جداگانه بر روی حوضه آبریز لنجانات از زیرحوضه­های حوضه آبریز زاینده­رود در فلات مرکزی ایران توسعه داده­شد و پس از اتصال و کالیبراسیون،  جهت ارزیابی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفت. سپس با درنظرگرفتن شرایط تغییراقلیم و نیز اعمال روند موجود در سیاست­های مدیریتی برای آینده، عملکرد سیستم در آینده نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گرچه میانگین بارش در آینده در این ناحیه افزایش می‌یابد؛ اما در مقابل میانگین دما نیز افزایش می­یابد؛ در نتیجه میزان اندرکنش در آینده تحت اثر تغییراقلیم و نیز ادامه روند موجود در سیاست­های بهره­برداری، کاهش و تراز آب زیرزمینی را با کاهش بیشتر مواجه می­کند. کاهش اندرکنش باعث خواهد شد که سیستم­های تأمین آب شرب از جمله سیستم تأمین آب چاه­های فلمن در این محدوده از حیث انتفاع خارج و نیز بسیاری از اراضی کشاورزی نزدیک به رودخانه که برداشت آن­ها از چاه­های پمپاژ در واقع برداشت از آب نفوذیافته از رودخانه بوده از نظر تأمین آب با مشکلات جدی روبرو شوند.

کلمات کلیدی

تغییراقلیم، مدل WEAP-MODFLOW، اندرکنش آب‌های سطحی و زیرزمینی

National Conference Papers (In Persian)
Month/Season: 
May
Year: 
2020

تحت نظارت وف ایرانی